Page 53 - Fariba - Editie 3 2020/2021
P. 53

I   R R I I S S U U I I T T S S P PIJ IJ K K E E N N I I S SS S E E    k n a a r d ROB UIT WESTLAND (grens van Rijswijk en Den Haag) “Mijn oom is 80 geworden, hij is nu vijf jaar dood. Mijn vader had zes broers, maar dit was mijn favo- r r i ie e t t e e o o o o m mp p i ie e . . I I k k d d e e n n k k v v e e e el l a a a a n n h h e e m m . . A A l l s s k k i i n n d d v v a a n n twee zat ik bij ’m op schoot, mijn hele leven trok ik m m e e t t h h e e m m o o p p . . M M i ij j n n t t a a n n t t e e g g a a f f m m i ij j e e e e n n h h a a l l f f j j a a a a r r g g e e l l e e - - den wat van zijn gouden sieraden. Daar wilde ik iets n n a a a a r r m m i ij jn n e e i i g g e e n n s s m m a a a a k k v v a a n n l l a a t t e e n n m m a a k k e e n n . . E E e e n n v v r r i ie e n nd d van me wees me op Van Moorsel, ik heb Peter ver- teld wat ik wilde: van wit- naar geelgoud en iets robuuster. Voor een ingeleverde briljant koos ik een grotere van hetzelfde kaliber. Peter maakte teke- n n i i n n g g e e n n , , i i k k m m a a a a k k t t e e e e e e n n k k e e u u z z e e e e n n e e r r z z i ij jn n n n o o g g w w a a t t a a a a n n - - p p a a s s s s i i n n g g e e n n g g e e d d a a a a n n . . H H e e t t i i s s n n i i e e t t s s n n e e l l g g e e g g a a a a n n , , m m a a a a r r h h i ij j is nu wel helemaal zoals ik ’m hebben wilde en ik d d r r a a a a g g ’ ’m m e el l k ke e d d a a g g . . P Pe e t t e e r r i i s s e e e e n n e e c c h ht t e e v v a a k k m m a a n n . . A A l l s s i i k k a a a a n n h h e e t t fifi e e t t s s e e n n b b e e n n e e n n h h e e t t z z o o n n n n e e t t j j e e s s c c h h i i j j n n t t o o p p m m i i j j n n ring, dan heb ik er zoveel plezier van. Er zit een h h e e l l e e m m o o o o i i e e b b r r i i l l j j a a n n t t i i n n m m e e t t v v e e e e l l v v u u u u r r. . H H i i j j s s c c h h i i t t t t e e r r t t z z o o m m o o o o i i , , a a l l s s o o f f ’ ’ i ie e l le e e e f f t t a a l l s s h h e e t t w w a a r r e e . . H He e t t l l a a t t e e n n v v e e r r m m a a - - ken was een goed besluit. Het is gewoon een heel leuk ding om bij me te hebben. Ik blijf hem tot mijn d d o o o o d d d d r r a a g g e e n n e e n n g g e e e e f f h h e e m m d d o o o o r r a a a a n n m m i ij jn n k k i i n n d d e e r r e e n n en kleinkinderen.” “ “ Z Z e e z z e e g g g g e e n n d d a a t t i i k k e e e e n n k k l lo o o o n n b b e e n n v v a a n n m m i ij jn n o o m m a a . . S S p p o o n nt t a a a a n n , , a a a a n n w w e e z z i i g g e e n n e e e e n n b b e e e e t t j j e e c c h h a a o o t t i i s s c c h h . . Z Z e e k ko o m mt t h h i i e e r r d d a a g g e e l l i i j j k k s s o o v v e e r r d d e e v v l l o o e e r r, , h h a a r r t t s s t t i i k k k k e e g g e e z z e e l l l l i i g g . . O O p p m m i ij jn n 2 2 1 1e e g g a a f f z z e e m m i ij j e e e e n n r r i i n n g g , , e e e e n n h h a a n n g g e e r r e e n n e e e e n n a a r r m m - - band die zij in 1990 van opa had gekregen. De wit- gouden ring en armband vol met diamanten, waren p p r r a a c c h ht t i i g g o o m m t t e e z z i ie e n n m m a a a a r r v v e e e el l t t e e o o p p z z i ic c h ht t i i g g o o m m t t e e d d r r a a g g e e n n . . I I k k d d r r o o e e g g d d e e r r i i n n g g w w e el l g g e e t t e el ld d e e e e n n k ke e e e r r : : a a c c h ht t j j a a a a r r g g e e l l e e d d e e n n t t i ij j d d e e n n s s m m i ij j n n h h u u w w e e l l i ij j k k . . S S i i n n d d s s d d i i e e n n l l a a g g h h i ij j i i n n d d e e k k a a s s t t , , n n e e t t a a l l s s d d e e a a n n d d e e r r e e s s i i e e r r a a d d e e n n . . T To o e e n n m m i i j j n n m m a a n n ermee naar Van Moorsel ging om te laten taxeren, k k w w a a m m F Fa a r r i i b b a a m m e e t t h h e e t t i i d d e e e e e e r r i i e e t t s s d d r r a a a a g g b b a a a a r r s s v v a a n n t t e e l l a a t t e e n n m m a a k k e e n n . . W We e z z i i j j n n t t o o e e n n s s a a m m e e n n n n a a a a r r d d e e w w i i n n k k e e l l gegaan om erover te praten en hebben een ring en een k k e e t t t t i i n n g g l l a a t t e e n n o o n n t t w w e e r r p p e e n n . . H H e e t t r r e e s s u u l l t t a a a a t t i i s s v v e e r r b b l l u u ffff e e n n d d . . Ik snap niet hoe Peter dat zo goed kan. Hij maakte een ring met diamantjes rondom en een ketting met een blauwe saffier in hartvorm met diamantjes eromheen, zoals Kate Winslet droeg in Titanic. Een dag na de geboorte van mijn dochter, acht maanden geleden, kreeg ik hem. Als ik naar de ketting kijk word ik overspoeld door moedergeluk. Ik kus de hanger ook af en toe, als ik mijn dochter even niet zie. Nu zijn de sieraden zo mooi en subtiel, ik draag ze elke dag.” "Hij is helemaal k e t t i n g kijk word ik overspoeld door Al "A ls i d e k    " i k  moedergeluk"   z al z l s i k zo l   oa a  ebben wilde" m h ’m ’ h e Upcycling  Editie 3 • 2020/2021 53


   51   52   53   54   55