Fariba magazine, editie 4

NVM-MAKELAARS MET HART VOOR JOUW WONING Ervaren NVM-makelaars Marjolijn Moerkerken en Martin van der Mark helpen je met het verkopen van jouw woning waar zoveel herinneringen aan vastkleven. Of met het vinden van een plek waar je nieuwe herinneringen maakt. Reken op 40 jaar gezamenlijke ervaring en persoonlijke aandacht. Op basis van jouw wensen geven wij een passend advies. Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak. Moerkerken Van der Mark Makelaars B.V. Londen 22 // 2993 LA Barendrecht // T. 0186 72 90 09 // 0180 76 80 08 info@moerkerkenvandermark moerkerkerkenvandermark.nl ARBEIDSO beslagleg akelijkheid onroerend goed den algemene voorwaar ARBEIDSOVEREENKOMSTEN CIVIELE PROC beslagleggingen C EENKOMSTEN contracten aansprakelijkheid IVIELE PRO ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EDUR beslagleggingen CIVIEL PROCEDURES CEDURES contracten ES huur bedrijfsruimten huur bedrijfsruimten incasso ten koop en verkoop gingen incasso huur bedrijfsruim onroerend goed 0186 751680 Beneden Oostdijk 42 3261 KX Oud-Beijerlan d koop en verkoop onroerend goed aanspr algemene voorwaarden VER incasso echt aansprakelijkheid e contracten ondernemingsrecht De Neef Advocaten, uw MKB-specialist. algemene voorwaarden ondernemingsrecht De Neef Advocaten spreekt uw taal. Dat communiceert een stuk makkelijker. Met beide benen op de grond ondersteunen wij ondernemers op de volgende rechtsgebieden: Bekijk onze vernieuwde website voor meer informatie deneefadvocaten.nl ontslag Sandra Isis Klaas koop en verkoop onroe end goed aansprakelijkheid emene voorwaa den ARBEIDSOVEREENKOMSTEN beslagleggingen IVIELE PROCEDURES huur bed ijfsru mten incasso ondernemingsrech onroerend goed aansprakelijkheid mene voorwaarden ARBEIDSOVEREENKOMSTEN beslagleggingen VIEL PROCEDURES contracten huur bedrijfsruimten contracten incasso ondernemingsrecht De Neef Advocaten, uw MKB-special st. aansprakelijkheid algemen voorwaarden ARBEIDSOVEREENKOMSTEN beslagleggingen CIVIELE PROCEDURES contracte huur bedrijfsruimten incasso koop en verkoop o ondernemingsrecht onroerend goed De Neef Advocaten spreekt uw taal. Dat communi eert ee stuk makkelij er. Met beide b nen op d grond ondersteunen wij ondernemers op de volgend rechtsgebieden: B ekijk onze vernieuwde w bs te voor meer informati deneefadvoc at .nl ontslag Menno Monique Sandra Va ker advies nodig? Kijk o p de website voor ons abonnement Smidsweg 40 3295 BV 's-Gravendeel 078 6731083 www.deneefadvocaten.nl Klare taal, heldere adviezen Specialisten die niet om de hete brei heen draaien De Neef Advocaten ondersteunt u o.a. in: • Vastgoed en huur • Arbeid en ontslag • Koop en levering • Onderneming en contracten • Bouw en aanneming • Incasso en beslag De juridisch specialist voor ondernemers Voor veel ondernemers is de wereld van het recht een onbekend gebied, waar zij liever zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Zo hoort dat ook. Toch kan het gebeuren dat u die wereld moet betreden. Omdat u een goed cont act of advies nodig heeft, omdat u een juridisch geschil moet uitvechten of omdat u zo’n gevecht juist wilt voorkómen. In zulke situaties is het goed dat u een partner heeft die u met raad en daad bijstaat e u do r di onbekende wereld loodst. De Neef Advocaten is z ’n partner. L ARBEIDSO beslagleg akelijkheid onroerend goed den algemene voorwaar ARBEIDSOVEREENKOMSTEN CIVIELE PROC beslagle ingen C EENKOM TEN contracten aans rakelijkheid IVIELE PRO ARBEI SOVERE NKOMSTEN EDUR beslagleggingen CIVIEL PRO EDURES CEDURES contracten ES huur bedrijfsruimten huur bedrijfsru mten incasso ten koop en verkoop ging n i casso huur bedrijfsruim o roerend goed 0186 751680 Beneden Oostdijk 42 3261 KX Oud-B ijerland koop en verkoop onroerend goed aanspr algemene voorwaarden VER incass echt aansprakelijkheid contracten ondernemingsrecht De Neef Advocaten, uw MKB-specialist. algemene voorwaarden ondernemingsrecht Beneden Oostdijk 42, 3261 KX Oud-Beijerl and, Tel. (0186) 75 16 80, www.deneefadvocaten.nl De Neef Advocaten spreek uw taal. Dat communice t ee stuk makkelijker. Met beide benen op de grond ondersteunen wij ondernemers op de volgende rechtsgebieden: Bekijk onze vernieuwde w ebsite vo or meer inform atie deneefadvo caten.nl ontslag Sandra Isis Klaas koop en verkoop onroerend goed aansprakelijkheid l emene voorwaa den ARBEIDSOVEREENKOMSTEN beslagleggingen CIVIELE PROCEDURES huur bed ijfsru mten i casso ondernemi gsrech onroerend goed aansprakelijkheid algemene voorwaarden ARBEIDSOVE E NKOMSTEN beslagleggingen CI IELE PROCEDU ES contracten huur bedrijfsruimten contracten incasso ondernemingsrecht De Neef Advocaten, uw MKB-special st. aansprakelijkheid algemene voorwaarden ARBEIDS VEREENKOMSTEN beslagleggingen CIVIEL PROCEDURE C contracten huur bedrijfsruimten incasso koop en verkoop ondernemingsrecht onroerend goed Beneden Oostdijk 42, 3261 KX Oud-Beijerland, Tel. (0186) 75 16 80, www.deneef advocaten.nl De Neef Advocaten spreekt uw taal. Dat communiceert ee stuk makkelijker. Met beide b nen op d grond ondersteunen wij ondernemers op de volgende rechtsgebieden: Bekijk onze ver nieuwde w bsite voor meer inform atie den eefadvocate .nl ontslag Menno Monique Sandra Vaker advies n odig? Kijk op de web site voor on abonne ent Smidsweg 40 3295 BV 's-Gravendeel 078 6731083 www.deneefadvocaten.nl Klare taal, heldere adviezen Specialisten die niet om de hete brei heen draaien De Neef Advocaten ondersteunt u o.a. in: • Vastgoed en huur • Arbeid en ontslag • Koop en levering • Onderneming en contracten • Bouw en aanneming • Incasso en beslag De juridisch specialist voor onder emers Voor veel ondernemers is de wereld van het recht een onbekend gebied, waar zij liever zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Zo hoort dat ook. Toch kan het gebeuren dat u die wereld moet betreden. Omdat u een goed contract of advies nodig heeft, omdat u een juridisch geschil moet uitvechten of omdat u zo’n gevecht juist wilt voorkómen. In zulke situaties is het goed dat u een partner heeft die u met raad en daad bijstaat en u door i onbekende wereld loodst. De Neef Advocaten is zo’n partner. L ARB IDSO beslagle akelijkheid onroerend goed den algemene voorw ar ARBEIDSOVER ENK STEN CIV ELE PROC beslagle ingen C EENKOMSTEN contracten aansprakelijkh id IVIELE PRO ARBEIDSOVER NK MSTEN EDUR beslagleggin e CIVIELE PROCEDURES CEDURES contracten ES uur bedrijfs uimten h ur bedrijfsruimten inc so ten k op en verkoop gingen incasso huur bedrijfsruim onroerend goed 0186 751 80 Beneden Oostdijk 42 3261 KX Oud-Beijerla d koop en verkoop onroer nd goed anspr algemene oorwaarden VER incasso echt aansprakelijkheid contracten ondernemingsrecht De Neef Advocaten, uw MKB-specialist. algem ne voorwaarden ondern mingsrecht Beneden Oost ijk 42, 3261 KX Oud-Beijerland, Tel. ( 0186) 75 16 0, www.de neefadvocaten.nl D Ne f Advocaten spreekt uw taal. Dat com unice rt een stuk makkelijker. M t beide benen op de grond ondersteunen wij o d rn m s op de volg nde rechtsg bieden: Bekijk onz vernieuwde w bsite voor meer i nformatie deneefadvocaten.nl ntslag Sandra Isis Klaas koop en verkoop onroe nd goed aa sprakelij heid algemene voorwaarden ARBEIDSOVERE NKOMSTEN beslagleggingen CIV ELE PROCEDURES huur bed ijfsru mten incasso ondern mingsrech onroerend go d aansprakelijkheid emen voorwaarden ARBEIDSOVEREENKOMSTEN beslagleggin IVIEL PROCEDURES contracten huur bedrijfsruimten contracten incasso o dernemingsrecht De N f Advocaten, uw MKB-special st. aa sprakelijkhe d algemen voorwaarden ARBEIDSOVERE NKOMST beslagl gginge CIVIEL PROCEDUR S contrac en huur bedrijfsruimten inc sso koop en verkoop ondernemingsrecht nr er nd goed Beneden Oost ijk 42, 3261 KX Oud-Beijerland, Tel. (0186) 75 16 80, www.deneefadvocate n.nl De Neef Advocate spr ekt uw taal. Dat communi eert e stuk makkelij er. Met beid b nen op d grond ondersteune wij o dernem s op de v lgende r chtsgebieden: Bekijk onz vernieuwde website voo r meer informat e deneefadvoc at n.nl ontslag Menno Mo ni que Sandra V aker advies nodig? Kijk o p de website oor ons abonneme t Smidsweg 40 329 5 BV 's-Gravendeel 078 673108 www .deneefadvoc ten.nl Klare taal, heldere adviezen Specialisten die niet om de hete br i h en draaien De Ne f Advocaten ondersteunt u o.a. in: • Vastgoed en huur • Arbeid n ontslag • Koop en l vering • Onderneming en contrac en • Bouw en aa neming • Incasso en beslag De juridis h specialist voor ndernemers Voor veel onder emers is de wereld van het recht een onbekend gebied, waar zij liever zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Zo hoort dat ook. Toch kan het gebeuren dat u die wereld moet betreden. Omdat een goed contract of advies nodig heeft, omdat u een juri isch geschil moet uitvecht n of omdat u zo’n gevecht juis w lt voorkómen. In zulke situaties is het goed dat u een partner heeft die u met raad en daad bijstaat en u do r ie onbekende wereld loo st. De Neef Advocaten is zo’n partner. L ARBEIDSO beslagleg akelijkheid onroerend goed den algemene voorwaar ARBEIDSOVEREENKOMSTEN CIVIELE PROC beslagleggingen C EENKOMSTEN contracten aansprakelijkheid IVIELE PRO ARBEIDSOVEREE KOMSTEN EDUR beslagleggingen CIVIEL PROCEDURES CEDURES contracten ES huur bedrijfsruimten huur bedrijfsruimten incasso ten koop e verkoop gingen ncasso huur bedrijfsruim onroerend goed 0186 751680 Beneden Oostdijk 42 3261 KX Oud-Beijerland oop en verkoop onroerend oe aanspr algemene voorwaarden VER incasso o echt aa prakelijkh id contracten dernemingsrecht De Neef Advocaten, uw MKB-specialist. alg mene voorwaarden ondernemingsrecht Beneden Oostdijk 42, 3261 KX Oud-Beijerland, Tel. (0186) 75 16 80, www.deneefadvocaten.nl De N ef Advoca en kt uw ta l. Dat communiceert en stuk mak elijker. Met bei e b nen op de g on ndersteunen wij o dernemer op de volgende rechtsg bi den: Bekijk onze vern euwd website voor meer informa tie de eef advocaten.nl ontslag Sandra Isis Klaas ko p en verkoop onroerend goe aansprakelijkheid algemene voorwa rde ARBEIDSOVEREENKOMSTEN beslagleggingen CIVIELE PROCEDURES huur bedrijfsru mt n incasso ondernemi gsrech onroerend goed aansp akelijkheid gemene voorwaarde ARBEIDSOVEREENKOMSTEN b slagleggin en IVIEL PROCEDURES contracten huur bedrijfsruimten contracten incasso ondernemingsrecht De Neef Advocaten, uw MKB-special st. aansprakelijkheid algemene voorwaarden ARBEIDSOVEREENKOMS EN beslagl ggingen CIVIELE PROCEDURES contracte huur bedrijfsruimten incasso koop en v rkoop ndernemingsrecht onroerend goed Beneden Oostdijk 42, 3261 KX Oud-Beijerland, Tel. (0186) 75 16 80, www.deneefa dvocat .nl D Neef Advocaten spr ekt uw l. Dat communiceert ee stuk makk lij er. Met beide b nen op d grond onderste en wij ondernemers op de volgend rechtsgebi den: Bekijk onze vernieuwd webs te voor meer informati deneefadvocaten.nl ontslag Me no Monique Sandra Vaker advies nodig? Kijk op de w ebsi e voor on abonnement Smidsweg 40 3295 BV 's-Gravendeel 078 6731083 www.deneefadvocaten.nl Klare taal, heldere adviezen Specialisten die niet om de hete brei heen draaien D N ef Advocaten ndersteun u o.a. in: • Vastgoed en hu r • Arbeid en ontslag • Koop en levering • Onderneming en contracten • Bouw en aanneming • Incasso en beslag De juridisch specialist voor ondernemers Voor veel ondernemers is de wereld van het recht een onbekend gebi d, waar zij liev r zo weinig mogelijk me te make he ben. Zo hoort dat ook. Toch kan het gebeuren dat u die wereld moet betreden. Omdat een goed cont act of advies nodig heeft, omdat u e juridisch geschil moet uitvechten of omdat u zo’n gevecht juist wilt voorkóm n. In zulke situaties is het goed dat u een partner heeft di u met raad e daad bijstaat en u do r i onbekende wereld loodst. De Neef Advocaten is zo’n partner. L ARBEIDSO beslagleg akelijkheid onroere d goed den algemene voorwaar ARBEIDSOVEREENKOMSTEN CIVIELE ROC beslagleggingen C EENKOMSTEN contracte aansprakelijkheid IVIELE PRO ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EDUR beslagleggingen CIVIELE PROCEDURES CEDUR S contracten E huur bedrijfsruimten huur bedrijfsruimten i casso ten k op en verkoop gingen incasso huur bedrijfsruim onroeren goed 0186 751680 Beneden Oostdijk 42 3261 KX Oud-Beijerland koop en verkoop onroerend goed aanspr algemene vo rwaarden VER i cas o echt aansprakelijkheid contracten ondernemingsrecht D Neef A vocaten, uw MKB-specialist. lgemene voorwaarden o der emingsrecht Beneden Oostdijk 42, 3261 KX Oud-Beijerlan d, Tel. (0186) 75 16 80, www.deneefadvocate n.nl De Neef Advocaten spreekt uw taal. Dat communiceert een stuk makkelijker. Met beide benen op de grond ondersteunen wij ondernemers op de volgende rechtsgebieden: Bekijk onze vernieuwde website voor meer i formatie deneefadvocaten.nl ontslag Sandra Isis Klaas koop en verkoop onr e end goed aansprak lijkheid gemen voorwaarden ARBEIDSOVEREENKOMSTEN beslagleggingen CIVIELE PROCEDUR S hu r bed ijfsruimt n incasso ond r emi gsrech onroere d goed aansprakelijkheid emene v orwaarden ARBEIDSOVERE NKOMSTEN beslagleggingen VIEL PROC URES contracten huur bedrijfs uimten co tracten incas o ondernemingsrecht De Neef Advocaten, uw MKB-special st. aansp akelijkhei algemen voorw arden ARBEIDSOVEREENKO STEN beslagleggingen CIVIEL PROCEDUR S contract n huu bedrijfsruimten incasso k op en verkoop onder emingsrecht onroerend goe Beneden Oostdijk 42, 3261 KX Oud-Beijerland, Tel. (0186) 7 5 16 80, www.dene efadvocate .nl De Neef Advocaten spreekt uw taal. Dat communi eert ee stuk makkelij er. Met beide b nen op d grond onde steunen wij ondernemers op de volgend rechtsgebieden: Bekijk onze verni uwde webs te voor meer informatie deneefadvoc at n.nl o tslag Menno Monique Sandra Vaker advies nodig? Kijk o p de website v r ons ab onnement Smidsweg 40 3295 BV 's-Gravendeel 078 6731083 www.deneefadvocaten.nl Klare taal, heldere adviezen Specialisten die niet om de hete brei heen draaien De Neef Advocaten ondersteunt u o.a. in: • Vastgoed n huur • Arbeid en ontslag • Koop n l vering • Onderneming en contracten • Bouw en aanneming • Incasso en b slag De juridisch specialist voor ondernemers Voor v el ondernemers is de wereld van het recht een onbekend gebied, waar zij liever zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Zo hoort dat ook. Toch kan het gebeuren dat u die wereld moet betreden. Omdat u een go d contract of advies nodig heeft, omdat u e n juridisch geschil moet itvechten of omdat u zo’n gevecht juist wilt voorkómen. In zulke situaties is het goed dat u e n partner heeft die u met raad n daad ijs aat n u door die onbekende wereld loodst. De Neef Advocaten is zo’n part er. L

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=